Kodukord 2018-09-22T10:31:40+00:00

Pisisaare Algkooli kodukord

 1. SUHTLEMINE JA KÄITUMINE

1.1. Meie kooli õpilane on rõõmsameelne, abivalmis ja viisakas.

1.2. Suhtlemise aluseks koolis on vastastikune austus ja lugupidamine.

1.3. Õpilane tervitab kaasõpilasi, kooli töötajaid ja kooli ruumides viibivaid külalisi.

1.4. Koolimajas liigutakse rahulikult (ei joosta ega karjuta).

1.5. Õpilane peab lugu oma koolist, austab ja järgib selle traditsioone, oma käitumise ja suhtumisega õppimisse hoiab kõrgel kooli mainet.

1.6. Õpilane on oma tegudes aus, töökas, kohusetundlik, viisakas ja lugupidav kaaskodanike vastu nii koolis kui väljaspool kooli.

 1. ÕPPETÖÖ

2.1. Koolitund on õppimiseks. Õpilane täidab tunnis õpetaja korraldusi.

2.2. Peale tunnikella kogunevad õpilased klassi.

2.3. Kui õpilane erandkorras lahkub koolist õppepäeva sees, teavitab ta sellest klassijuhatajat ja aineõpetajat. Pikapäevarühmast varem lahkumisest informeerib lapsevanem pikapäevarühma õpetajat.

2.4. Tunnis on õpilasel kaasas ainult õppetööks vajalikud esemed. Vajalikud õppevahendid võetakse lauale kohe peale klassi sisenemist. Mobiiltelefonid lülitatakse hääletule režiimile.

2.5. Tundi alustatakse püsti tõusmisega. Tunni ajal võib klassist lahkuda ainult õpetaja loal. Tunni lõpetab õpetaja.

2.6. Tunnist puudumine ei vabasta õppimisest.

2.7. Õpilase arengu huvides on õpilasel kohustuslik valida kas koolisiseselt või -väliselt vähemalt üks huviring.

 1. ÕPPEVAHENDID JA KOOLIMÖÖBEL

3.1. Õpilane hoiab oma õppevahendid korras.

3.2. Õpilane hoiab oma õppelaua, -tooli ja -koha korras.

3.3. Rikutud või lõhutud mööbel jms. tuleb süüdlasel korda teha või selle maksumus tasuda.

 1. KOOLIRIIETUS

4.1. Õpilase riietus on puhas ja korrektne, spordirõivaid kantakse koolis vaid kehalise kasvatuse tunnis.

4.2. Õpilane riietub eakohaselt ja koolitööks sobivalt.

4.3. Pidulike ja ametlike sündmuste puhul kannab õpilane pidulikku riietust.

 1. VAHETUND

5.1. Vahetund on puhkamiseks. Klassis viibimine on lubatud vaid õpetaja loal.

5.2. Õuevahetundide ajal õpilased viibivad õues ilmale vastavas riietuses ja välisjalatsites.

 1. KOOLI GARDEROOB

6.1. Garderoobis hoitakse ainult üleriideid, välisjalatseid ja kehalise kasvatuse tunnis kasutatavaid riideid.

6.2. Vahetusjalatsid on kohustuslikud kõigile õpilastele.

 1. STUUDIUM

7.1. Pisisaare Algkoolis on kasutusel e-päevik Stuudium. Kodused ülesanded sisestatakse e-kooli hiljemalt õppetunnile eelneva koolipäeva kella 17:00-ks.

 PUUDUMISED JA HILINEMISED

8.1. Puudumiste üle peetakse arvestust e-koolis.

8.2. Puudumistõendiga, telefonisõnumi või sissekandega e-kooli teatab lapsevanem klassijuhatajale puudumise põhjuse.

8.3. Ettekavatsetud puudumise korral teavitab lapsevanem sellest klasssijuhatajat puudumisele eelneval päeval.

8.4. Õpilase koolist puudumise korral teatab lapsevanem samal päeval puudumise põhjuse.

8.5. Peale koolist puudumist esitab õpilane kolme päeva jooksul lapsevanema või arsti tõendi.

 1. HINDAMINE

9.1. I klassis hinnatakse õpilasi esimesel poolaastal hinnanguliselt. Iga veerandi lõpus annab klassijuhataja õpilasele  paberkandjal klassitunnistuse, mille vorm on kinnitatud õppenõukogus.

9.2. II-VI klassis hinnatakse õpilasi õppeaasta jooksul jooksvalt.

9.3. Õppeveerandi lõpul paneb õpetaja  veerandihinded e-kooli ja õpilane saab hinnete kokkuvõtte paberkandjal.

9.4. Ühe nädalatunniga aineid hinnatakse poolaasta kaupa.

9.5. Kontrolltöö toimumise aja teatab õpetaja õpilastele 5 õppepäeva enne  ja kannab e-kooli kontrolltööde plaani. Vajadusel muudab õpetaja kontrolltöö toimumise aega e-kooli kontrolltööde plaanis.

9.6. Kõik hinded kantakse õpetaja poolt e-kooli.

9.7. Puudulikult sooritatud kontrolltöö vastab õpilane järgi 10 koolipäeva jooksul.

9.8 Tegemata töö tuleb esitada samuti 10 tööpäeva jooksul.

9.9. Klassijuhataja annab igal  veerandil õpilasele ja lapsevanemale tagasisidet õpilase käitumise ja hoolsuse kohta. Klassijuhataja kannab käitumis- ja hoolsushinnangu e-kooli tunnistusele. Käitumishinnangu aluseks on kooli kodukorra täitmine, üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormidest  kinnipidamine.  Hoolsushinnangu aluseks on õpilase suhtumine õppetöösse, tema kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õpiülesannete ja hügieeninõuete täitmisel.

 1. KORRAPIDAMINE

10.1. Üldkorrapidajad on 4.-6. klassi õpilased, kelle ülesandeks on koolikella tundidesse sisse ja välja helistamine.

10.2. Klassiruumides on klassikorrapidajad, kes abistavad aineõpetajaid ning jälgivad klassiruumi korrasolekut.

 1. KOOLISÖÖKLAS

11.1. Õpilased sisenevad sööklasse koos aineõpetajaga.

11.2. Õpilased söövad meeles pidades häid lauakombeid.

11.3  Portsjoni tõstmisel arvestatkse kaasõpilastega. Toiduga sööklast ei väljuta.

11.4. Pärast söömist viivad õpilased kasutatud nõud selleks ettenähtud kohta ja viimane sööja koristab laua.

 1. BUSS

12.1. Bussi sisenedes õpilane teretab ja väljudes tänab sõidu eest.

12.2. Õpilane allub bussis bussijuhi ja õpetaja korraldustele.

12.3. Õpilane vastutab liinibussi sõidukaardi heaperemeheliku hoidmise eest.

 1. JALGRATTUR

13.1.Täidab liikluseeskirju ja kannab kiivrit.

13.2.Kooli juures paneb ratta selleks ettenähtud rattahoidlasse.

14. KOOLIÜRITUSTE KORRALDAMINE

14.1. Klassiõhtu toimumisest informeerib klassijuhataja kooli juhtkonda ning märgib toimumise aja ürituste kalendrisse.

14.2. Klassiõhtul vastutavad korra eest korraldajad ja klassijuhataja.

14.3 Koolipeod toimuvad vastavalt kooli tööplaanile.

14.4. Korra eest koolipeol vastutavad korraldajad.

14.5. Pärast peo lõppu korrastavad korraldajad ruumid. Korraldajad vastutavad kooli vara säilimise eest peo ajal. Süüliselt tekitatud kahju korral selgitavad nad süüdlase või heastavad kahju isiklikult.

15.KIITUSED

15.1. Õppeülesannete ja kohustuste eeskujuliku täitmise ja kooli eduka esindamise eest tunnustatakse õpilasi järgmiselt:

15.2. Suuline ja kirjalik kiitus.

15.3. Tänukiri, tänukaart, diplom, meeneraamat, meened.

15.4. Kiituskiri, ainekiituskiri.

15.5. Õpilase vanemate tunnustamine ja tänamine kooli lõpuaktusel.

15.6 II kooliastmes väga hea õppeedukusega õpilaste esitamine vallavanema vastuvõtule.

16. MÕJUTUSMEETMED

16.1. Eksimine seaduste, kooli kodukorra ja hea käitumistava vastu toob kaasa järgmise mõjutusmeetme:

 • Suuline või kirjalik märkus.
 • Vestlus õpilasega probleemi lahendamiseks.
 • Lapsevanema ja direktori teavitamine probleemist.
 • Õpilase käitumise arutamine koos vanemate kooli kutsumisega.
 • Tugispetsialiste osalusega ümarlaua kokkukutsumine.