PISISAARE ALGKOOLI KODUKORD

1. SUHTLEMINE JA KÄITUMINE

1.1 Meie kooli õpilane on rõõmsameelne, abivalmis ja viisakas.

1.2 Suhtlemise aluseks koolis on vastastikune austus ja lugupidamine.

1.3 Õpilane tervitab kaasõpilasi, kooli töötajaid ja kooli ruumides viibivaid külalisi.

1.4 Koolimajas liigutakse rahulikult (ei joosta ega karjuta).

1.5 Õpilane peab lugu oma koolist, austab ja järgib selle traditsioone, oma käitumise ja suhtumisega õppimisse hoiab kõrgel kooli mainet.

1.6 Õpilane on oma tegudes aus, töökas, kohusetundlik, viisakas ja lugupidav kaaskodanike vastu nii koolis kui väljaspool kooli.

2. ÕPPETÖÖ

2.1 Koolitund on õppimiseks. Õpilane täidab tunnis õpetaja korraldusi.

2.2 Peale tunnikella kogunevad õpilased klassi. Klassi sisenemisel on käte desinfitseerimine kohustuslik.

2.3 Kui õpilane erandkorras lahkub koolist õppepäeva sees, teavitab ta sellest klassijuhatajat ja aineõpetajat. Pikapäevarühmast varem lahkumisest informeerib lapsevanem pikapäevarühma õpetajat.

2.4 Tunnis on õpilasel kaasas ainult õppetööks vajalikud esemed. Vajalikud õppevahendid võetakse lauale kohe peale klassi sisenemist.

2.5 Tundi alustatakse püsti tõusmisega. Tunni ajal võib klassist lahkuda ainult õpetaja loal. Tunni lõpetab õpetaja.

2.6 Tunnist puudumine ei vabasta õppimisest.

2.7 Nutiseadmed on hääletul režiimil ja koolikotis ning neid kasutatakse koolis vaid õppeülesandeid täites. Kui suulistele märkustele vaatamata seda reeglit eiratakse, on õpetajal õigus võtta nutiseade hoiule koolipäeva lõpuni. Korduvate rikkumiste korral tuleb hoiustatud nutiseadmele järele lapsevanem.

2.8 Õpilase arengu huvides on õpilasel kohustuslik valida kas koolisiseselt või väliselt vähemalt üks huviring. Õppekava toetav huvitegevus koolis võimaldab õpilasel osa võtta vähemalt ühest huviringist.

2.9 Distantsõppe korraldamine.

2.9.1 Distantsõpe viiakse läbi Stuudiumi kaudu.

2.9.2 Direktor kooskõlastab distantsõppele jäämise koolipidaja ja terviseametiga.

2.9.3 Lähtume Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseametti soovitustest seoses õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes (22.09.2020)

2.9.4 Haigusnähtude korral tuleb jääda koju ning sellest teavitada kooli Stuudiumi kaudu.

3. STUUDIUM

3.1 Pisisaare Algkoolis on kasutusel e-päevik Stuudium, millesse õpetajad sisestavad ainetunnid, teated ja kodused tööd. Kodused ülesanded sisestatakse e-päevikusse hiljemalt tunnile eelneva koolipäeva kella 18:00-ks.

4. ÕPPEVAHENDID JA KOOLIVARA

4.1 Õpilane hoiab korras oma õppevahendid ning töökoha.

4.2 Rikutud või lõhutud koolivara tuleb korda teha, tasuda selle maksumus või parandustööd.

4.3 Igapäevasel koristusel desinfitseeritakse kooli laudu ja toole.

5. KOOLIRIIETUS

5.1 Õpilase riietus on puhas, eakohane ning koolitööks sobiv. Spordirõivaid kantakse koolis vaid kehalise kasvatuse tunnis.

5.2 Vahetusjalatsid on kohustuslikud kõigile õpilastele.

5.3 Kehalise kasvatuse tunniks vahetatakse kooliriided spordirõivaste vastu. Saalitunnis on mittemääriva tallaga spordijalanõud ja lühike dress. Välitundides välispordijalanõud ning pikk dress. Peale kehalise kasvatuse tundi on kohustuslik pesemine, selleks kaasa rätik.

5.4 Pidulike ja ametlike sündmuste puhul kannab õpilane viisakat pidulikku riietust.

6. VAHETUND

6.1. Vahetund on puhkamiseks. Klassis viibimine on lubatud vaid õpetaja loal.

6.2. Õuevahetundide ajal viibivad õpilased õues ilmale vastavas riietuses ja välisjalatsites.

7. KOOLI GARDEROOB

7.1 Garderoobis hoitakse ainult üleriideid, jalatseid ja kehalise kasvatuse tunnis kasutatavaid riideid.

7.2 Tundide ja vahetundide ajal on õpilastel garderoobis põhjuseta viibimine keelatud.

8. PUUDUMISED JA HILINEMISED

8.1. Puudumiste üle peetakse arvestust e-päevikus.

8.2 Ettekavatsetud puudumise korral teavitab lapsevanem sellest klasssijuhatajat puudumisele eelneval päeval.

8.3 Õpilase koolist puudumise korral teatab lapsevanem samal päeval klassijuhatajale puudumise põhjuse.

8.4 Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks. [PGS §34 lg 2]

8.5 Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Sellisel juhul on valla- või linnavalitsus kohustatud korraldama meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks. [PGS §34 lg 3]

9. HINDAMINE

9.1 I klassis hinnatakse õpilasi esimesel poolaastal mittenumbriliselt. Iga veerandi lõpus annab klassijuhataja õpilasele paberkandjal klassitunnistuse, mille vorm on kinnitatud õppenõukogus.

9.2 II-VI klassis hinnatakse õpilasi õppeaasta jooksul jooksvalt.

9.3 Õppeveerandi lõpul paneb õpetaja veerandihinded e-päevikusse ja õpilane saab hinnete kokkuvõtte paberkandjal.

9.4 Ühe nädalatunniga aineid hinnatakse poolaasta kaupa.

9.5 Kontrolltöö toimumise aja teatab õpetaja õpilastele 5 õppepäeva ette ja kannab selle e-päevikusse kontrolltööde plaani. Vajadusel muudab õpetaja kontrolltöö toimumise aega e-päeviku kontrolltööde plaanis.

9.6 Kõik hinded kantakse õpetaja poolt e-päevikusse.

9.7 Puudulikult sooritatud kontrolltöö vastab õpilane järgi 10 õppepäeva jooksul.

9.8 Klassijuhataja ja aineõpetajad annavad igal veerandil õpilasele tagasisidet käitumise ja hoolsuse kohta. Klassijuhataja kannab käitumis- ja hoolsushinnangu nii e-päevikusse kui ka paberkandjal tunnistusele.

Käitumishinnangu aluseks on kooli kodukorra täitmine, üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormidest kinnipidamine.

Hoolsushinnangu aluseks on õpilase suhtumine õppetöösse, tema kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õpiülesannete ja hügieeninõuete täitmisel.

10. KORRAPIDAMINE

10.1 Üldkorrapidajad on 4. – 6. klassi õpilased, kes helistavad tunniplaanijärgselt koolikella.

10.2 Õpilased hoolitsevad oma koduklassi korrashoiu eest.

11. KOOLISÖÖKLAS

11.1 Sööklas viibitakse ainult söögivahetunnis.

11.2 Õpilased sisenevad sööklasse koos aineõpetajaga.

11.3 Toiduportsjonite tõstmisel arvestavad õpilased, et kõigile laudkonna õpilastele jätkuks võrdväärne portsjon ning oma taldrik süüakse tühjaks. Toiduga sööklast ei väljuta.

11.4 Söögilauas järgitakse viisakaid lauakombeid.

11.5 Pärast söömist viivad õpilased kasutatud nõud selleks ettenähtud kohta ja viimane sööja koristab laua.

12. BUSSIS

12.1 Bussi sisenedes õpilane teretab ja väljudes tänab sõidu eest.

12.2 Õpilane järgib bussis bussijuhi ja/või õpetaja korraldusi.

12.3 Õpilane vastutab liinibussi sõidukaardi heaperemeheliku hoidmise eest.

13. JALGRATTUR

13.1Täidab liikluseeskirju ja kannab kiivrit

13.2 Kooli juures paneb ratta selleks ettenähtud rattahoidlasse.

13.KOOLIÜRITUSTE KORRALDAMINE

14.1 Klassiõhtu toimumisest informeerib klassijuhataja kooli juhtkonda ning märgib toimumise aja ürituste kalendrisse.

14.2 Klassiõhtul vastutavad korra eest korraldajad ja klassijuhataja.

14.3 Koolipeod toimuvad vastavalt kooli tööplaanile.

14.4 Pärast peo lõppu korrastavad korraldajad ruumid. Korraldajad vastutavad kooli vara säilimise eest peo ajal. Süüliselt tekitatud kahju korral selgitavad nad süüdlase või heastavad kahju isiklikult.

14. KIITUSED

14.1. Õppeülesannete ja kohustuste eeskujuliku täitmise ja kooli eduka esindamise eest tunnustatakse õpilasi järgmiselt:

– Suuline ja kirjalik kiitus.

– Tänukiri, tänukaart, diplom, meeneraamat, meened.

– Kiituskiri, ainekiituskiri.

– Õpilase vanemate tunnustamine ja tänamine kooli lõpuaktusel.

– Eeskujuliku käitumise ja väga hea õppeedukusega õpilaste esitamine vallavanema vastuvõtule.

15. MÕJUTUSMEETMED

15.1 Eksimine seaduste, kooli kodukorra ja hea käitumistava vastu toob kaasa järgmise mõjutusmeetme:

– Suuline või kirjalik märkus.

– Vestlus õpilasega probleemi lahendamiseks.

– Lapsevanema ja direktori teavitamine probleemist.

– Õpilase käitumise arutamine koos vanemate kooli kutsumisega.

– Korduva tunni segamise korral suunatakse õpilane kooli psühholoogi juurde.