Mõnusat vaheaega!

17.06.2020|

Lähed ja astud, ent tulesid veel ikka on näha hämaral teel, ikka veel paistab kellegi käsi: lehvitab, lehvitab, ära ei väsi!

Jätkuvalt eriolukord

10.04.2020|

Eriolukord kestab ning õpilased töötavad endiselt õpetajate juhendamisel ja perede toel kodus. Lasteaialapsed tegutsevad jätkuvalt oma õpetajatega Adavere lasteaias.

Lasteaiarühma ajutine sulgemine

30.03.2020|

Põltsamaa Vallavalitsuse korraldus 30.03.2020 nr 2-3/2020/103 Lasteaiarühmade ajutine sulgemine eriolukorra tingimustes Seoses leviva viirusega COVID-19 kuulutas Vabariigi Valitsus 12.03.2020 korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ välja eriolukorra. Sellest tulenevalt ja viiruse levimise tõkestamiseks töötavad Põltsamaa valla lasteaiad tavapärasest erineval režiimil ning lasteaedades käivad ainult lapsed, kes vajavad vältimatult hoidu vanemate töökohustuste täitmise tõttu. Lasteaedade täituvus on väga madal. Alates 16.03.2020 pole Esku-Kamari Kooli Esku rühmades olnud kohal ühtegi last (tavapärane 23), Kamari rühmades on olnud kohal kuni 3 last (tavapärane 15), Pisisaare Algkooli lasteaiarühmas kuni 3 last (tavapärane 16), Lustivere Põhikooli lasteaias 1 laps (tavapärane 32) ja Lasteaias MARI kuni 5 last (tavapärane 109). Seetõttu on kulude kokkuhoiu eesmärgil põhjendatud lasteaiarühmad sulgemine kuni eriolukorra lõppemiseni. Vältimatut hoidu vajavatele lastele tagatakse hoiuvõimalus avatuks jäävates Põltsamaa valla lasteaedades. Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõige 1 sätestab, et lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab valla- või linnavalitsus hoolekogu ettepanekul. Praeguse eriolukorra tingimustes ei ole sulgemisel arvestatud hoolekogude ettepanekuid, vaid lasteaiarühmad suletakse vallavalitsuse ettepanekul. Lasteaedade ajutine sulgemine on tingitud eelkõige reservpindade vajadusest võimaliku evakuatsiooni puhul. Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõike 1 alusel. 1. Alates 01.04.2020 kuni Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorra lõppemiseni suletakse lasteaiarühmad järgmistes asutustes: 1.1. Esku-Kamari Kool; 1.2. Pisisaare Algkool; 1.3. Lustivere Põhikool; 1.4. Lasteaed MARI. 2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 3. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Stuudium kool
Stuudium lasteaed