Lasteaiarühma ajutine sulgemine

30.03.2020|

Põltsamaa Vallavalitsuse korraldus 30.03.2020 nr 2-3/2020/103 Lasteaiarühmade ajutine sulgemine eriolukorra tingimustes Seoses leviva viirusega COVID-19 kuulutas Vabariigi Valitsus 12.03.2020 korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ välja eriolukorra. Sellest tulenevalt ja viiruse levimise tõkestamiseks töötavad Põltsamaa valla lasteaiad tavapärasest erineval režiimil ning lasteaedades käivad ainult lapsed, kes vajavad vältimatult hoidu vanemate töökohustuste täitmise tõttu. Lasteaedade täituvus on väga madal. Alates 16.03.2020 pole Esku-Kamari Kooli Esku rühmades olnud kohal ühtegi last (tavapärane 23), Kamari rühmades on olnud kohal kuni 3 last (tavapärane 15), Pisisaare Algkooli lasteaiarühmas kuni 3 last (tavapärane 16), Lustivere Põhikooli lasteaias 1 laps (tavapärane 32) ja Lasteaias MARI kuni 5 last (tavapärane 109). Seetõttu on kulude kokkuhoiu eesmärgil põhjendatud lasteaiarühmad sulgemine kuni eriolukorra lõppemiseni. Vältimatut hoidu vajavatele lastele tagatakse hoiuvõimalus avatuks jäävates Põltsamaa valla lasteaedades. Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõige 1 sätestab, et lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab valla- või linnavalitsus hoolekogu ettepanekul. Praeguse eriolukorra tingimustes ei ole sulgemisel arvestatud hoolekogude ettepanekuid, vaid lasteaiarühmad suletakse vallavalitsuse ettepanekul. Lasteaedade ajutine sulgemine on tingitud eelkõige reservpindade vajadusest võimaliku evakuatsiooni puhul. Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõike 1 alusel. 1. Alates 01.04.2020 kuni Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorra lõppemiseni suletakse lasteaiarühmad järgmistes asutustes: 1.1. Esku-Kamari Kool; 1.2. Pisisaare Algkool; 1.3. Lustivere Põhikool; 1.4. Lasteaed MARI. 2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 3. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Eriolukorra väljakuulutamine

14.03.2020|

Eesti Vabariigi valitsus kuulutas välja eriolukorra, haridusasutused on suletud selle tõttu ja nii kaua, kui eriolukord jõus on. Praegusel hetkel 1. maini 2020. Link õigusaktile https://www.riigiteataja.ee/akt/313032020001 Valitsus on oma kodulehel ka akti sisu lahti seletanud https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kuulutas-eestis-…. Lasteaiad on avatud kuni järgmise teateni. Soovitav on võimalusel lasteaia lapsed koju jätta. Reisilt saabunud lapsi ei võeta vastu lasteaeda, nad peavad 2 nädalat kodus olema (ka siis, kui lapsevanem saabus reisilt). Haiged lapsi (veidi nohused, köhased) ei võeta lasteaeda vastu. Lugupidamisega Silja Peters haridus-ja kultuuriosakonna juhataja Põltsamaa Vallavalitsus silja.peters@poltsamaa.ee | +372 776 6994 | +372 510 5889 www.poltsamaa.ee | www.facebook.com/poltsamaavald

Kutsume vaatama ja kaasa elama!

05.03.2020|

Meie animatsioonipoisid osalevad Euroopa Kosmoseagentuuri poolt korraldatud videovõistlusel. Hääletamine on avatud 2.-18. märtsil. Oliver räägib Universumi tekkest, Kristjan ja Kardo Pluuto kadumisest meie planeetide süsteemist. https://www.spacetube.be/eesti

Info Põltsamaa valla haridusvõrgu ümberkorraldamise kohta

05.03.2020|

Põltsamaa valla kodulehele on loodud eraldi alajaotus, kus kajastatakse kõike, mis on seotud haridusvõrgu ümberkorraldustega. Sealt leiate värskeimat infot arengute kohta. Otsetee: https://www.poltsamaa.ee/et/haridusvork Vallavalitsus vastab kõigile tekkivatele küsimustele, mida võite esitada info@poltsamaa.ee või kirjutades otse Margus Möldrile, Karro Külanurmele või Silja Petersile. Lugupidamisega Silja Peters

Elagu Eesti!

21.02.2020|

Eesti Vabariigi 102 aastapäeva aktusel esitasime omi ja teiste kodumaa luuletusi, laulsime ning tantsisime. Traditsiooniliselt kiitsime häid lapsi ning kooli töötajaid. Oli armas ja rahvuslik pidu. Palju õnne, kallis kodumaa! Mõnusat vaheaega kogu koolile!

Sõbrapäeva sõpruspidu

15.02.2020|

Sõbrapäev tõi meile külla Esku lapsed, kellega koos pidasime ühe vahva peo - mängisime, maiustasime, saime omavahel tuttavaks. Aitäh, uued sõbrad! Kohtumisteni!

Stuudium kool
Stuudium lasteaed